مشعل

مرتب سازی بر اساس

نمایش
مدل : HPW 80 ظرفیت : 2,000,000 - Kcal/h 7,000,000 نوع سوخت : گاز نوع احتراق : تدریجی – مدولار
مدل : RLS 250 M ظرفیت :  550-2460 kW نوع سوخت : گاز و گازوئیل نوع احتراق : دو مرحله…
مدل : RLS 100 ظرفیت :  349-1163 kW نوع سوخت : گاز و گازوئیل نوع احتراق : دو مرحله ای…
مدل : RLS 130 ظرفیت :  465-1395 kW نوع سوخت : گاز و گازوئیل نوع احتراق : دو مرحله ای…
مدل : RLS 28 ظرفیت :  163-325 kW نوع سوخت : گاز و گازوئیل نوع احتراق : دو مرحله ای…
مدل : RLS 50 ظرفیت :  145-581 kW نوع سوخت : گاز و گازوئیل نوع احتراق : دو مرحله ای…
مدل : SMD 385 ظرفیت : 2,000,000-8,800,000kcal/h نوع سوخت : گاز - گازوئیل
مدل : RLS 250 M ظرفیت :  550-2460 kW نوع سوخت : گاز و گازوئیل نوع احتراق : دو مرحله…
مدل : RLS 130 ظرفیت :  465-1395 kW نوع سوخت : گاز و گازوئیل نوع احتراق : دو مرحله ای…
مدل : RLS 28 ظرفیت :  163-325 kW نوع سوخت : گاز و گازوئیل نوع احتراق : دو مرحله ای…
مدل : RLS 38 ظرفیت :  116-442 kW نوع سوخت : گاز و گازوئیل نوع احتراق : دو مرحله ای…
مدل : RLS 70 ظرفیت :  232-814 kW نوع سوخت : گاز و گازوئیل نوع احتراق : دو مرحله ای…