گازسوز

مرتب سازی بر اساس

نمایش
مدل : CKI-G120 ظرفیت : 107,000 Kcal/h
مدل : CKI-G165 ظرفیت : 165,000 Kcal/h
مدل : CKI-G240 ظرفیت : 240,000 Kcal/h
مدل : CKI-G340 ظرفیت : 340,000 Kcal/h
مدل : CKI-G405 ظرفیت : 405,000 Kcal/h
مدل : CKI-G55 ظرفیت : 53,000 Kcal/h
مدل : CKI-G88 ظرفیت : 88,000 Kcal/h
مدل : CB 85 ظرفیت : از 35,000-85,000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز نوع احتراق : تک مرحله…
مدل : GBG 100 ظرفیت : از 40,000-100,000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز وارانتی : 10سال
مدل : GNG 50 ظرفیت : از 20,000 تا 53،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز نوع احتراق :…
مدل : GNG 90 ظرفیت : از 50,000 تا 110،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز نوع احتراق :…
مدل :  GNG 90.1 ظرفیت : از 65,000 تا 165،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز نوع احتراق :…