گازوئیل سوز

مرتب سازی بر اساس

نمایش
مدل : GNO 50 ظرفیت : 53،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق : تک مرحله تدریجی…
مدل : GNO 50 ظرفیت : از 50،000 تا 120,000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مدل : GNO 90/12 ظرفیت : از 320,000 تا 1,500،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مدل : GNO 90/2 ظرفیت : از 65,000 تا 240،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مدل : GNO 90/20 ظرفیت : از 450,000 تا 2,200،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مدل : GNO 90/25 ظرفیت : از 450,000 تا 2,700،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مدل : GNO 90/3 ظرفیت : از 85,000 تا 340،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مدل : GNO 90/30 ظرفیت : از 550,000 تا 3,300،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مدل : GNO 90/4 ظرفیت : از 100,000 تا 450،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مدل : GNO 90/40 ظرفیت : از 700,000 تا 4,400،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مدل : GNO 90/50 ظرفیت : از 1,100,000 تا 5,300،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مدل : GNO 90/6 ظرفیت : از 180,000 تا 700،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…