گرم ایران-ریلو

مرتب سازی بر اساس

نمایش
مدل : RLS 250 M ظرفیت :  550-2460 kW نوع سوخت : گاز و گازوئیل نوع احتراق : دو مرحله…
مدل : RLS 130 ظرفیت :  465-1395 kW نوع سوخت : گاز و گازوئیل نوع احتراق : دو مرحله ای…
مدل : RLS 28 ظرفیت :  163-325 kW نوع سوخت : گاز و گازوئیل نوع احتراق : دو مرحله ای…
مدل : RLS 38 ظرفیت :  116-442 kW نوع سوخت : گاز و گازوئیل نوع احتراق : دو مرحله ای…
مدل : RLS 70 ظرفیت :  232-814 kW نوع سوخت : گاز و گازوئیل نوع احتراق : دو مرحله ای…
مدل : RS 130 ظرفیت :  372/930-1512 kW نوع سوخت : گاز وارانتی : 10 سال
مدل : RS 190 ظرفیت :  470/1279-2290 kW نوع سوخت : گاز وارانتی : 10سال
مدل : RS 28 ظرفیت :  81/163-325 kW نوع سوخت : گاز وارانتی : 10 سال
مدل : RS 38 ظرفیت :  105/232-440 kW نوع سوخت : گاز وارانتی : 10 سال
مدل : RS 70 ظرفیت :  192/465-814 kW نوع سوخت : گاز وارانتی : 10 سال